Dubai: info@speak.ae
Ras Al Khaimah: rak@speak.ae
Dubai: +971 52 139 6286
Ras Al Khaimah: 971 50 383 2612
https://www.speak.ae/